Procedura badań


Grupa naukowa PoNa zajmuje się badaniem relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem i należy do nurtu społeczno-ekologicznych badań naukowych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Metody zastosowane w projekcie obejmują zarówno teoretyczne i empiryczne metody naukowe jak i metody integracji inter- i transdyscyplinarnej. Proces badawczy rozpoczął się opracowaniem wspólnej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień z obszarów natury i polityki. Wynikiem tego etapu, który polega głównie na analizie literatury naukowej, jest wypracowanie wspólnego pojęcia zrównoważonego rozwoju. Wspólne pojęcie stanowi normatywny fundament projektu i składa się z dziewięciu kategorii: (1) relacje pomiędzy naturą a społeczeństwem, (2) zarządzanie / partycypacja / poszerzona koncepcja polityki, (3) gospodarka / praca / wzrost, (4) władza i dominacja, (5) relacje płci, (6) strategia wydajności, dostateczności i spójności, (7) czas, (8) wiedza i (9) refleksyjność (PoNa-Paper 1, streszczenie).

Podstawowymi metodami wykorzystywanymi w projekcie są narzędzia jakościowych badań społecznych. Przede wszystkim zostaną przeprowadzone jakościowe wywiady i analizy dokumentów. Stosowane będą także metody obserwacji uczestniczącej. Ponadto w późniejszej fazie projektu dokonana zostanie analiza dyskursu, którą objęte zostaną dokumenty, obrazy oraz treść wywiadów. W analizie obrazów w projekcie częściowym 2 (rolnicze wykorzystanie GMO) opieramy się o wyniki i metody analizy wizualnej w nurcie jakościowych badań społecznych. Oprócz tego badania zostaną uzupełnione o kryteria opracowane dla analizy niewerbalnych elementów dyskursów. Ocena danych odbędzie się poprzez syntezę na początku opracowanych podstaw teoretycznych z wynikami badań empirycznych.

Dla zapewnienia współpracy w zespole oraz dialogu z niemieckimi i polskimi aktorami z praktyki niezbędne są metody integracji inter- i transdyscyplinarnej. Centralnym punktem odniesienia stanowi przy tym zrozumienie zrównoważonego rozwoju opracowane na początku pracy projektowej na drodze integracji różnych zasobów wiedzy poprzez wspólne określenie pojęć i normatywnych orientacji. W oparciu o wspólnie wypracowane zrozumienie zrównoważonego rozwoju zostaną przeprowadzone dialogi z praktyką i warsztaty integracyjne, w których korzystać będziemy z metod badań transdyscyplinarnych w celu spawdzenia i polepszenia integracji różnych zasobów wiedzy.

Kwestie polityki kształtowania natury będą badane w obrębie zagadnień rozwój obszarów wiejskich i rolnicze wykorzystanie GMO w Niemczech i w Polsce. To pozwoli porównać i zanalizować różnice w transformacyjnych procesach politycznych oraz społeczno-gospodarczych w obydwu krajach. Aby połączyć wyniki projektowe oraz dokonać porównania pomiędzy Niemcami a Polską, zostanie dodatkowo wprowadzona w ostatniej fazie projektowej metoda scenariuszy narracyjnych jako „miękka“ metoda identyfikacji i oceny możliwych ścieżek rozwoju.