Prace kwalifikacyjne

Daniela Gottschlich zajmuje się w swojej pracy habilitacyjnej kwestią kształtowania natury z pozycji teorii demokracji. Na przykładzie polityki inżynierii genetycznej w rolnictwie bada, gdzie, jak i przez kogo – w obliczu niepewności, niewiedzy i wiedzy spornej – powstają przestrzenie negocjacyjne dla kształtowania stosunków pomiędzy naturą a społeczeństwem. W tym celu w pierwszym kroku zanalizowane zostaną procesy upolitycznienia (w sensie demokratycznego otwarcia procesów negocjacyjnych) oraz odpolitycznienia (w sensie biurokratyczno-technokratycznego rozwiązywania problemów) w decyzjach dotyczących konfliktów wokół inżynierii genetycznej w rolnictwie, które mają miejsce w politycznym systemie wielopoziomowym UE oraz na szczeblu lokalnym. Następnie zostaną zbadane procesy problematyzacji (krytycznej refleksji) oraz deproblematyzacji (pozornej obiektywizacji) wiedzy i techniczno-politycznych innowacji, które wpływają na polityczne regulacje wykorzystania GMO w rolnictwie. W dalszej kolejności zostanie wyjaśniona geneza i znaczenie nowych aktorów politycznych, takich jak ruch na rzecz regionów wolnych od GMO. Celem pracy habilitacyjnej jest przedstawienie, w jaki sposób zrównoważona polityka kształtowania natury może przyczynić się do „demokratyzacji demokracji" na przykładzie regulacji wykorzystania inżynierii genetycznej w rolnictwie w politycznym systemie wielopoziomowym.

Tytuł roboczy pracy habilitacyjnej: "Polityka zrównoważonego kształtowania natury jako wkład do „demokratyzacji demokracji" - inżynieria genetyczna w rolnictwie w systemie wielopoziomowym"

W ramach swojej dysertacji Beate Friedrich bada na przykładzie trzech regionów konflikty występujące na obszarach wiejskich związane z wykorzystaniem roślin genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie. Badania oparte są o wielowymiarową analizę konfliktów, która oprócz aspektów społecznych uwzględnia również aspekty merytoryczne i proceduralne oraz uwzględnia warunki instytucjonalne i społeczne. Punktem wyjścia jest założenie, że konflikty dotyczące inżynierii genetycznej w rolnictwie mogą być opisane i analizowane z perspektywy socjologii konfliktów społecznych, jako sprzeczności w myśleniu i działaniu zaangażowanych aktorów. W szczególności mogą być one rozumiane jako konflikty wokół kształtowania relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem. Praca tematycznie usytuowana jest na pograniczu między badaniami konfliktów a koncepcją relacji między społeczeństwem a naturą. Celem badań jest identyfikacja i analiza różnych i połączonych ze sobą obszarów i poziomów konfliktów. Analiza wykracza poza prezentację pozycji za i przeciw GMO i chce ponadto wskazać możliwości i ograniczenia integracyjnego kształtowania społecznych relacji z naturą na szczeblu lokalnym w oparciu o analizę pojęć natury i polityki.

Tytuł roboczy dysertacji: „Lokalne konflikty wokół kształtowania relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem na przykładzie inżynierii genetycznej w rolnictwie“

Yen Sulmowski anlizuje w swej dysertacji dyskurs wokół rolniczego wykorzystania GMO w Polsce, który charakteryzuje się, jak w wielu innych krajach, niemal bezkresną ilością informacji. Uczestnicy dyskursu wnoszą przy tym argumenty naukowe (w większości w oparciu o wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych), etyczne, religijne lub ekonomiczne. Poszczególne zasoby wiedzy otrzymują w dyskursie różną wagę. Wiedza nauk przyrodniczych wydaje się być główną walutą dyskursu. Zarówno po stronie pro- jak i kontra-GMO słychać głośne żądania o oparcie debaty na wynikach badań naukowych. Badania naukowe, sporządzone przez ekspertów, zarówno zwolenników i przeciwników GMO, dają rozbieżne wyniki i widoczne stają się granice nauki w jej doradczej roli. Społeczne uwarunkowania konstrukcji wiedzy wynikające z partykularnych interesów, światopoglądu czy kultury epistemicznej uwidaczniają się coraz wyraźniej. W dysertacji zostanie zbadane, czy i w jaki sposób wyżej określona sytuacja jest postrzegana i dyskutowana przez uczestników dyskursu. Szczególnie problematyzacja roli wiedzy nauk przyrodniczych oraz konstrukcja wiedzy w dyskursie wokół GMO są przedmiotem badań.

Tytuł roboczy dysertacji: „Genetycznie, politycznie i naukowo zmodyfikowane organizmy. Problematyzacja konstrukcji wiedzy w dyskursie inżynierii genetycznej w rolnictwie w Polsce”.

back