Tanja Mölders w swojej pracy habilitacyjnej zajmuje się "naturą" obszarów wiejskich. Tym samym przedmiotem naukowego dochodzenia staje się ”natura” obszarów wiejskich, a także wiejskie warunki życia i pracy, strukturyzowane poprzez kategorię płci. Kluczowym pytaniem pracy jest w jaki sposób przebiega realizacja zrównoważonego rozwóju w obszarach wiejskich bez reprodukcji przestarzałych pojęc „natury” oraz relacji płci? Celem projektu jest dokonanie wkładu w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez wzbogacenie tych dążeń o perspektywę badań społeczno-ekologicznych. Celem projektu jest dokonanie społeczno-ekologicznego wkładu w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Szukając możliwości kształtowania relacji między naturą a społeczeństwem na obszarach wiejskich poza sektorowymi kompetencjami polityki rolnej, gospodarczej i ochrony środowiska oraz w oderwaniu od dyscyplinarnych sporów w nauce, nowe możliwości interpretacji oraz kształtowania relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem stają się widoczne i użyteczne.

Tytuł roboczy pracy habilitacyjnej: „Natura wiejskości. Koncepcja relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem na obszarach wiejskich“

Annemarie Burandt zajmuje się w swojej dysertacji możliwością kształtowania zrównoważonych relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem na przykładzie użytkowania różnorodności biologicznej w rolnictwie. Dychotomia ochrony i użytkowania różnorodności biologicznej zostanie zbadana poprzez analizę różnych pojęć natury i polityki oraz ewentualnie wiążących się z nimi konfliktami celowymi.

Opcje kształtowania zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej w rolnictwie będą wskazane na podstawie oceny przykładów, w których połączenie ochrony i korzystania z natury, w sensie jej zachowania, wydaje się skuteczne. Punktami odniesienia są polityki dotyczące obszarów wiejskich oraz koncepcja rezerwatów biosfery. Są one programowo integratywne, jednakże w praktyce pozostają często poza programowymi ambicjami.

Tytuł roboczy dysertacji: „Możliwości kształtowania politycznych procesów transformacyjnych w rozwoju obszarów wiejskich z perspektywy społeczno-ekologicznej na przykładzie zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej w rezerwatach biosfery“

Anna Szumelda w swojej dysertacji bada wkład gospodarki niskotowarowej - formy gospodarki, w której większość produkcji rolnej służy samozaopatrzeniu i tylko niewielka część przewidziana jest na rynek - w zrównoważone kształtowanie relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem w różnych rejonach wiejskich na terenie Polski. Punktem wyjścia jest założenie, że rolnictwo niskotowarowe łączy się z pojęciami natury, gospodarki oraz polityki, które mogą być istotne dla polityk zrównoważonego kształtowania natury. Aby zachować i rozwijać te formy użytkowania natury, potrzebne są regionalnie dostosowane strategie. Strategie te muszą zapewniać zarówno możliwości uzyskiwania dochodów dla ludności wiejskiej, jak i umożliwiać zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Dysertacja wniesie wkład w badanie kwestii, jak taki model rozwoju obszarów wiejskich może wpłynąć na decyzje polityczne oraz zostać zrealizowany w praktyce.

Tytuł roboczy dysertacji: „Wkład rolnictwa niskotowarowego do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Analiza w wybranych regionach Polski"

back