Projekt częściowy 1 – rozwój obszarów wiejskich

 

Punkty wyjściowe oraz opis problemu

Obszary wiejskie są bardzo zróżnicowane i podlegają różnorodnym społeczno-ekologicznym procesom transformacyjnym. Zmiany te zawsze wywoływane są również czynnikami politycznymi, przy czym istnieją różne polityki sektorowe wpływające na rozwój obszarów wiejskich. Z uwagi na bardzo duże znaczenie, jakie rolnictwo tradycyjnie posiada lub dawniej posiadało względem obszarów wiejskich, polityka na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pozostaje nadal w nurcie mocno ukierunkowanym na rolnictwo. W obecnej polityce rolnej UE (okres finansowania 2007-2013) rozporządzenie o „Wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich“ (EFRROW) ustala istotne ramy dla polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Koncepcja wielofunkcyjności, którą kieruje się szczególnie europejska polityka rolna, ma połączyć rozwój obszarów wiejskich ze zrównoważonym rozwojem. Koncepcja ta uznaje, że produkcja rolnicza obejmuje nie tylko towary („food and fibre“), ale także różne świadczenia inne niż towarowe, tak zwane „Non Commodity Outputs“ (NCO). NCO często służą zachowaniu społecznie docenianych cech środowiskowych i społecznych obszarów wiejskich (np. zachowanie różnorodności biologicznej, krajobrazu kulturowego oraz wiejskiego sposobu życia i pracy). W szczególności, biorąc pod uwagę zmiany strukturalne, nasuwa się pytanie, czy i w jaki sposób osoby produkujące te dobra publiczne powinny być wynagradzane przez państwo.

więcej

Pytania badawcze  

  • Jakie pojęcia natury, polityki, gospodarki, władzy i dominacji, relacji płci, strategii wydajności, dostateczności i spójności, czasu, wiedzy i refleksyjnośći znajdują sie w kluczowych dokumentach politycznych i prawnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w UE i na szczeblu krajowym (w Niemczech i Polsce)? Jakie kształtowanie relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem są poprzez to realizowane?
  • Jakie pozycje można określić odnośnie rozumienia zrównoważonego rozwoju?
  • Jakie konflikty dla rozwoju obszarów wiejskich wynikają z różnych i sprzecznych stanowisk i jakie jest podejście do tych konfliktów?
  • Jakie relacje pomiędzy naturą a społeczeństwem wytwarza polityka opierająca się na koncepcji wielofunkcyjności?
  • Jakie podejścia i działania umożliwiają zrównoważoną ochronę i kształtowanie natury, rozumianej jako część społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich?

 

Prace kwalifikacyjne

Tanja Mölders

Tytuł roboczy pracy habilitacyjnej: „Natura wiejskości. Koncepcja relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem na obszarach wiejskich“

Annemarie Burandt

Tytuł roboczy dysertacji: „Możliwości kształtowania politycznych procesów transformacyjnych w rozwoju obszarów wiejskich z perspektywy społeczno-ekologicznej na przykładzie zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej w rezerwatach biosfery“

Anna Szumelda

Tytuł roboczy dysertacji: „Wkład rolnictwa niskotowarowego do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Analiza w wybranych regionach Polski"

więcej