Zespół


Kierownictwo projektu: Daniela Gottschlich i Tanja Mölders

Pracowni/czki/cy naukow/e/i: Beate Friedrich, Annemarie Burandt, Yen Sulmowski i Anna Szumelda.

Management projektu: Janina Paszkowska

Pracowni/czki/cy studenc/kie/cy: Tobias Maurer, Stephanie Roth, Weronika Krzywik-Groß, Franziska Parton, Katharina Berndt

Daniela Gottschlich, politolożka, jest jedną z dwóch kierowniczek grupy naukowej PoNa i odpowiada za projekt częściowy „Rolnicze wykorzystanie GMO”. Wcześniej była pracowniczką naukową ds. stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Osnabrück. Pracowała w wielu lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem jej badań są teorie polityki międzynarodowej, zrównoważony rozwój, teorie feministyczne oraz inżynieria genetyczna w rolnictwie. W swojej dysertacji analizowała pojęcia sprawiedliwości, polityki i ekonomii w dyskursie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. W habilitacji zajmuje się rolniczym wykorzystaniem GMO w wielopoziomowym systemie politycznym. Jej pytanie badawcze brzmi: jak polityka zrównoważonego kształtowania natury przyczynić się może do demokratyzacji demokracji?

Dr Tanja Mölders jest jedną z dwóch kierowniczek grupy naukowej PoNa i odpowiada za projekt częściowy „Rozwój obszarów wiejskich”. Jako pracowniczka naukowa pracowała w licznych projektach badawczych na uniwersytetach w Hamburgu i Lüneburgu. Przedmiotem jej badań jest ekologia społeczna, relacje pomiędzy naturą a społeczeństwem, relacje płci a zrównoważony rozwój oraz rozwój obszarów wiejskich. W swojej dysertacji przeprowadziła badania empiryczne na terenie rezerwatu biosfery Mittelelbe na temat czy i w jaki sposób koncepcja UNESCO dla rezerwatów biosfery rzeczywiście jest w stanie dokonać integracji pomiędzy ochroną a użytkowaniem natury. W habilitacji kontynuuje swoje badania w zakresie relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem oraz relacji płci.

Beate Friedrich, ekolożka społeczna, jest pracowniczką naukową i doktorantką w grupie naukowej PoNa. Studiowała nauki środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem polityki i komunikacji środowiskowej, planowania środowiskowego oraz ochrony przyrody na uniwersytecie w Lüneburgu. Jej praca dyplomowa poświęcona była perspektywom aktorów władzokrytycznych, radykalno-ekologicznych i oddolno-demokratycznych w konfliktach o środowisko i technologie. W ramach projektu pisze dysertację pt. „Konflikty wokół kształtowania relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem na przykładzie rolniczego wykorzystania GMO“. Badania przeprowadzone będą w trzech różnych regionach w Niemczech. 

Annemarie Burandt, ekolożka społeczna, jest pracowniczką naukową i doktorantką w grupie naukowej PoNa. Zajmuje się głównie kształtowaniem relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem, zrównoważonym rozwojem regionalnym oraz różnorodnością biologiczną w rolnictwie. Studiowała nauki środowiskowe na uniwersytecie w Lüneburgu i Universidad de Castilla-La Mancha i pracowała w projektach na uniwersytach w Kassel i w Lüneburgu. W ramach projektu pisze dysertację na temat możliwości zrównoważonego kształtowania relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem na przykładzie użytkowania różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Anna Szumelda, ekolożka krajobrazu, jest pracowniczką naukową i doktorantką w grupie naukowej PoNa. Studiowała ekologię krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ochrony przyrody na uniwersytecie Carl von Ossietzky w Oldenburgu. Jej praca dyplomowa poświęcona była zmianom strukturalnym w rolnictwie w Polsce w wyniku akcesji Polski do UE. W ramach projektu pisze dysertację pt. „Wkład rolnictwa niskotowarowego do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich“. Badania przeprowadzone będą w różnych regionach Polski.

Yen Sulmowski, ekolog społeczny, jest pracownikiem naukowym i doktorantem w grupie naukowej PoNa. Studiował nauki środowiskowe na uniwersytecie w Lüneburgu. Zajmował się edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju, zrównoważoną konsumpcją oraz alternatywnymi modelami dobrobytu. W wyniku udziału w polsko-niemieckim projekcie na rzecz zrównoważonego rozwoju w swojej pracy dyplomowej badał pojęcia dostateczności dotyczące zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego stylu życia niemieckich i polskich przedstawicieli edukacji. W ramach projektu pisze dysertację na temat roli wiedzy i jej konstrukcji w dyskursie wokół projektu ustawy o organizmach zmodyfikowanych genetycznie w Polsce.

Janina Paszkowska, M.A., zajmuje się administracją projektu naukowego PoNa. Studiowała politykę i kulturę Europy Wschodniej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jako pracowniczka studencka pracowała w różnych projektach naukowych w Centrum Techniki i Społeczeństwa na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, w Instytucie Nexus Zarządzania Kooperacją i Badań Interdyscyplinarnych oraz na wydziale dziennikarstwa Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Tobias Maurer jest pracownikiem studenckim w grupie naukowej PoNa. Studiuje informatykę stosowaną na Uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu. Jest odpowiedzialny za pomoc techniczną i obsługę informatyczną w projekcie.

Stephanie Roth jest pracowniczką studencką w grupie naukowej PoNa i odpowiedzialna za prace organizacyjne, bibliograficzne oraz poszukiwania informacji naukowej. Studiuje w kierunku Sustainability Sciences na Uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu i w chwili obecnej opracowuje temat Landgrabbing w swojej pracy dyplomowej.

Weronika Krzywik-Groß jest pracowniczką studencką w grupie naukowej PoNa. Studiuje technikę medyczną przy Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Hamburgu i jest odpowiedzialna za poszukiwanie informacji naukowej w języku polskim oraz ogolne sprawy organizacyjne.

Franziska Parton jest pracowniczką studencką w grupie naukowej PoNa. Studiuje ekologie społeczną na Uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu i jest odpowiedzialna za prace bibliograficzne oraz poszukiwanie informacji naukowej.

Katharina Berndt jest pracowniczką studencką w grupie naukowej PoNa i jest odpowiedzialna za transkrypcje oraz poszukiwanie informacji.