Punkty wyjściowe oraz opis problemu

 

W projekcie naukowym „PoNa – polityki kształtowania natury“ analizujemy wzajemne relacje pomiędzy naturą a polityką. Pytamy o to, w jaki sposób natura, lub różnorodne stosunki pomiędzy naturą a społeczeństwem, są kształtowane poprzez politykę. Nasze szczególne zainteresowanie wywołuje wpływ racjonalności oraz mechanizmów ekonomicznych na kształtowanie relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem.

Sprzeczności i konflikty celowe, które występują w związku z kształtowaniem relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem, w bardzo rzadkich przypadkach są przedmiotem politycznych negocjacji. Istniejące równolegle, niezwiązane ze sobą stanowiska, poglądy i racjonalności są raczej częścią nawet takich programów politycznych, które wyraźnie kierują się ideą zrównoważonego rozwoju. Tym samym kryzysy społeczno-ekologiczne nie są rozwiązywane, lecz częściowo nawet potęgowane.

W projekcie naukowym PoNa wychodzimy z założenia, że systematyczna analiza każdego reprezentowanego, służącego za podstawę rozumienia natury i polityki jest konieczna, aby zrozumieć kryzysy społeczno-ekologiczne oraz wypracować wiedzę transformacyjną w celu projektowania stosunków społeczno-ekologicznych o charakterze zrównoważonym. W nawiązaniu do natury pytamy szczególnie o to, na ile związek natury i społeczeństwa jest rozumiany jako relacja zapośredniczona. Naszym celem jest uświadomienie, że natura jest również wynikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. W stosunku do polityki pytamy m.in. o to, kto jakiej naturze – za pomocą jakiej techniki – nadaje kształt. Naszym celem jest identyfikacja demokratycznych przestrzeni negocjacyjnych, w których można stawiać i dyskutować te pytania.

Począwszy od krytyczno-emancypacyjnego rozumienia zrównoważonego rozwoju badamy dziewięć kategorii rozumianych jako konstytucyjne elementy zrównoważonego rozwoju. Są to: (1) natura, (2) polityka, (3) gospodarka, (4) władza i dominacja, (5) relacje płci, (6) strategie wydajności, dostateczności i spójności, (7) czas, (8) wiedza i (9) refleksyjność. 

Ta analiza będzie realizowana w obrębie dwóch dziedzin politycznych – rozwoju obszarów wiejskich i rolniczego wykorzystania GMO.

Celem projektu PoNa jest, opierając się o wyniki naszych badań naukowych, sformułowanie zaleceń odnośnie treści, struktur i procesów istotnych dla kształtowania zrównoważonych relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem. Tym samym PoNa przyczynia się do rozwoju teorii zrównoważonej ekonomii i polityki oraz do ugruntowania badań społeczno-ekologicznych.

Analiza oraz sformułowane zalecenia skupiają się nad sytuacją w Niemczech i Polsce.